Årsmelding 2013

 

Trykk på denne linken å få hele årsmeldingen i PDF formar:

Årsmelding 2013Årsmelding 

 

2013  

 

Innledning

 

Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere i alle aldre i Arna Bydel.

 

Sentralen fremstår mer og mer som en møteplass for ulik aktivitet som engasjerer både gammel og ung fra bydelen. Gjennom samarbeid med andre lag og organisasjoner er vi også i stand til å nå nye målgrupper for våre aktiviteter og nye aktiviteter oppstår i kjølvannet av dette.  

 

Styret

 

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret:

 

Leder                          Ingeborg Eliassen

 

Nestleder                    Bjørn Myhren

 

Styremedlemmer       Walter Nesse

 

                                    Harald Haugsvær

 

                                    Aina Heldal Bøe

 

Varamedlem               Anne Heimvik Haugland

 

              

 

Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 13 saker i 2013.

 

På regionskonferansen, som i 2013 ble arrangert på Thon Hotel Bergen Airport, var styret representert ved Ingeborg Eliassen, Bjørn Myhren, Walter Nesse, Harald Haugsvær.

 

Geir Dale og Monica Nesse møtte som tilsatte

 

Geir Dale deltok på konferansen som er en del av Basisgruppen som har ansvar for regionkonferansen. 

 

Nettverksarbeid

 

Daglig leder i Arna Frivilligsentral er nettverksleder for syv Frivilligsentraler i Hordaland.

 

I tilknytning til dette deltar daglig leder også i en Basisgruppe som blant annet har ansvar for planlegging og gjennomføring av regionskonferanse for Frivilligsentraler i de fire vestlandsfylkene.

 

Ordfører Trude Drevland stod for den offisielle åpningen av konferansen og ønsket deltakere fra de fire vestlandsfylkene velkommen til Bergen

 

Daglig leder var også representert på Hordalandssamlingen for Frivilligsentraler som i 2013 ble arrangert på Fitjar. Som en del av nettverksarbeidet i meldingsåret, deltok 1 deltaker pr sentral i nettverket på denne samlingen.

 

Frivillige timer

 

Det totale antall registrerte frivillige timer i 2013 er 14.682

 

Dette er en liten reduksjon i registrerte timer, men aktiviteten i sentralen har allikevel økt i form av at flere deltar på våre aktiviteter.

Anta
ll Frivillige

 

Antall frivillige som gjorde en innsats i 2013 var 248. Dette er en liten økning fra året før.

 

Antall brukere / deltakere

 

Antall brukere / deltakere på våre aktiviteter i 2013 har vært 495. Dette er også en økning fra året før.

 

Fortsatt er det slik at dette tallet er enkeltpersoner som på et eller annet nivå har deltatt i- eller har mottatt en tjeneste fra sentralen.

 

Minibussen

 

Minibussen er fortsatt et viktig virkemiddel i sentralen, og blir brukt i forbindelse med en rekke av våre aktiviteter, i tillegg til at den lånes ut til andre frivillige lag og organisasjoner.

 

Egne aktiviteter er transport til eldresenteret, handlekjøring, aktiviteter for beboere ved Arna Helseheim, transport av beboere i PU boliger og aktiviteter for barn og unge ved Arna Mottakssenter.

 

Utlån av bussen skjer eksempelvis til lag i aldersbestemt idrett, speidergruppe, m.m.

 

Dessverre er det slik at bussen som nå er blitt 9 år gammel begynner å bli en betydelig utgiftspost for sentralen. Det er derfor igangsatt et arbeid for å se på muligheten for å anskaffe en nyere buss.

 

Pensjonistturer

 

I 2013 arrangert vi tre ulike trivsels og helsereiser. Det betyr at vi har arrangert en ekstra tur utover det vi har gjort de siste årene. I tillegg til de to turene som vi tradisjonelt arrangerer på høsten, ble det også arrangert en tur på vårparten. Dette med bakgrunn i stor pågang fra seniorer i bydelen som har ønsket dette. Vårturen gikk til Hotel Electra i Agia Napa på Kypros. 

 

Høstturene gikk til Hotel Melia på Madeira og til Hotel Costa Sal på Lanzarote. Totalt var det 131 deltakere på de tre turene, med henholdsvis 20 personer til Kypros. 23 til Madeira og 88 til Lanzarote.

 

Av disse var det totalt 14 frivillige.

 

Senioruniversitet

 

Arna Frivillighetssentral fungerer som Arna senioruniversitetets sekretariat og forretningsfører. 

 

Også i 2013 satte Senioruniversitetet ny deltaker rekord. På 11 aktiviteter var det 1023 deltakere, som gir et snitt på over 93 deltakere på hver aktivitet.  

 


 

Dataopplæring for seniorer

 

Dette er en aktivitet som stadig øker i omfang. Selv om vi i 2013 har arrangert færre kurs så er det stadig en økning av deltakere på datakafeen. I den forbindelse blir det arrangert miniseminarer med ulike tema som deltakerne finner nyttig i sin bruk av dataverktøyet.  I tillegg til å være en arena for læring er dette også blitt en betydelig møteplass hvor det sosiale også er en viktig del. 

 


 

Følgetjeneste til lege, kontroller ved sykehus m.m.

 

Dette er en stor og ressurskrevende aktivitet i sentralen. I tillegg til et stort antall eksisterende brukere- kommer det stadig nye med ulikt hjelpebehov. Hjemmesykepleien i Arna Bydel er stadig en stor «leverandør» av brukere, som etter det vi registrerer også har et økt hjelpebehov. Vi er i den heldige situasjon at vi har mange frivillige som deltar i dette arbeidet og som hver for seg gjør en formidabel innsats knyttet til tjenesten. 

 

Middagsombringing til hjemmeboende eldre fra Arna Eldresenter

 

I tillegg til at sentralen står for transport av brukere til bydelens eldresenter, driver vi også med levering av middager fra eldresenteret til hjemmeboende eldre. Denne aktiviteten har økt gjennom meldingsåret. Av ulike årsaker opplever vi at mange som tidligere har vært med på bussen til eldresenteret ikke lenger er i stand til å besøke senteret, Derfor har eldresenteret et tilbud om hjemkjøring av middager to ganger pr uke til disse. Her har vi 7-8 frivillige som deltar i denne kjøringen. I snitt er det et sted mellom 12 og 15 personer som får kjørt middag hjem hver tirsdag og torsdag.

 

Samarbeid med Arna Helseheim og frivillig aktivitet

 

Arna Frivilligsentral er representert ved daglig leder i brukerrådet ved Helseheimen.

 

I meldingsåret har vi drevet med turer for enkeltgrupper av beboerne ved Helseheimen, samt følge av beboere til lege, undersøkelser på sykehus m.m.

 

Vi var også involvert i dugnad i grøntområde og Sansehagen ved Helseheimen.

 

Andre aktiviteter som nevnes punktvis er:

 


 

Handlekjøring for hjemmeboende eldre.

 

Besøks og telefonvenn tjenesten 

 

Selvhjelpsaktivitet

 

Bistand til andre lag og organisasjoner 

 

Natteravn

 

Praktisk hjelp som hagearbeid, snømåking, smått forefallende arbeid i hjem m.m.

 

Samarbeid LAR Arna

 

Sluttord 

 

Styret i Arna Frivilligsentral er meget tilfreds med utvikling av aktiviteten i sentralen.

 

Allikevel vil vi uttrykke bekymring for den økonomiske situasjonen for Frivilligsentralene generelt.

 

Det statlige tilskuddet til sentralene har ikke økt i takt med den generelle lønns- og prisveksten i landet.

 

Statstilskuddet er klart bundet opp mot lønn i retningslinjene for Frivilligsentraler. Styret i Arna Frivilligsentral mener derfor at tilskuddet minimum bør reflektere ordinær lønns- og prisvekst etter SSB sine beregninger. I 2013 gikk også det kommunale tilskuddet til Arna Frivilligsentral ned. Dette sett i sammenheng med begrensninger i retningslinjene for frivilligsentralene når det gjelder det å drive inntektsgivende aktivitet, gjør at økonomien blir anstrengt. Slik styret ser det, så har vi i vår sentral utnyttet de muligheter som retningslinjene gir for ekstern finansiering. Det er derfor få andre muligheter å møte en økonomisk utfordring på enn å redusere aktiviteten, dersom ikke den offentlige finansieringen tar opp i seg økte kostnader knyttet til lønns- og prisvekst. Med det stadig økende behovet for tjenester som Frivilligsentralene gir, kan dette etter vår oppfatning ikke være en ønsket utvikling. Styret håper derfor at både kommunen og Kulturdepartementet merker seg problemstillingen med tanke på utvikling av tilskuddene for frivilligsentralene.     

 

Arna Frivilligsentral har samlet hatt 1,55 lønnet årsverk i meldingsåret. Det har ikke vært sykefravær i 2013. Arbeidsmiljøet i sentralen ansees for å være godt. Det er i styrets sammensetning tatt høyde for likestilling med minimum 40 % representasjon fra ulike kjønn. Driften av Arna Frivilligsentral påvirker ikke det ytre miljø. Styret i Arna Frivillighetssentral mener at ut fra en driftsmessig vurdering er et godt grunnlag for videre drift av sentralen. 

 


 

Arna april 2014

 


 


 

Geir Dale                                      

 

Daglig leder

 


 


 

Ingeborg Eliassen                 Bjørn Myhren                             Harald Haugsvær

 

Styreleder                              Nestleder                                   Styremedlem

 


 


 

Walter Nesse                         Aina Heldal Bøe                         Anne Haugland

 

Styremedlem                         Styremedlem                             Varamedlem
2020 © Arna Frivilligsentral