Frivilligprisen



Statutter for Frivilligprisen

                       

        

                                                         Vedtekter for Frivilligprisen Arna Bydel Vedtatt av styret i Arna Frivilligsentral 17. oktober 2001

 

1. Formål 
Frivilligprisen blir tildelt en initiativrik person som gjennom sine ideer og virke har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Med sine ideer og sitt pågangsmot har han/hun medvirket til et mer åpent og aktivt samfunn.
Formålet er å styrke samspillet mellom kultur, helse, organisasjonsliv og den frivillige sektor for øvrig.
• Stimulere til innsats
• Påskjønne godt frivillig arbeid
• Peke på gode eksempel når det gjelder aktiv innsats innen frivillig arbeid i Arna Bydel.

2. Administrasjon 
Styret i Arna Frivilligsentral administrerer prisen og sørger for å innhente forslag til kandidater. Alle privatpersoner, eller lag og organisasjoner som har tilknytning til Arna Bydel kan komme med fremlegg til kandidater for Frivilligprisen.
Med hvert forslag må det ligge ved en kort begrunnelse for kandidaturet.
Styret i Frivilligsentralen kan på fritt grunnlag også oppnevne kandidater til prisen.

3. Tildeling 
Frivilligprisen er i prinsippet rettet mot all frivillig virksomhet, men med forbehold om at den faller innenfor disse retningslinjene.
Tildelingen kan skje til enkeltperson som bar gjort en innsats innenfor frivillig feltet til beste for innbyggerne i Arna Bydel. Tildelingen må være i samsvar med punkt 1. Formål.

Prisen er et diplom og et kunstverk til en verdi stor kr. 5.000,-
Styret for Arna Frivilligsentral peker ut prisvinneren. Dersom flere kandidater blir vurdert likt, kan styret i Frivilligsentralen unntaksvis dele prisen mellom dem.

Overrekkelsen finner sted etter vedtak i styret for Frivilligsentralen,

Frivilligprisen kan ikke tildeles virksomhet som fullt ut er finansiert over offentlig budsjett.

Frivilligprisen for Arna Bydel blir lyst ut gjennom annonser i lokal presse og brev til lag og organisasjoner i bydelen.
Forslag til kandidater skal være Frivilligsentralen i hende innen 1. november. Prisen deles ut på eget arrangement 1. lørdag i desember mnd.

Arna 19.oktober 2001

Geir Dale

2024 © Arna Frivilligsentral